ms

Autor: ms

Elektrosmog. Také používáte mobil?

15. červen 2014 9:19

Elektrosmog je našimi smysly nepostřehnutelný, je všude kolem nás, jeho zdrojů přibývá a ze všech uvedených smogů o něm toho moc nevíme, zejména o jeho působení na živé organismy. Za elektrosmog je považováno elektromagnetické záření, jehož stále většímu přísunu jsme vystaveni v kteroukoli dobu. Přitom na působení přirozených elektromagnetických polí naší Země  i působení elektromagnetického záření (VIS, IČ a UV záření) jsou navyklé všechny živé organismy, včetně člověka již od vzniku života na naší planetě. Dokonce bychom se dnes bez zemské magnetosféry, kterou zmíněné geomagnetické pole vytváří, nemohli obejít, bez ní by život na Zemi v současné podobě nebyl vůbec možný. Elektrosmog tedy představuje neionizující elektromagnetické záření, které je převážně původu nepřirozeného, generované člověkem. Toto vlnění v rozsahu 0–300 GHz, jehož značnou část tvoří záření radiofrekvenční (RF) a mikrovlnné (MW), zaujímá relativně značnou část elektromagnetického spektra (100 kHz – 300 GHz) zvaného vysokofrekvenční (VF). Člověk je stále častěji vystavován různým záření buď úmyslně třeba na při lékařském vyšetření (MR, skenovací mikrovlnné zobrazování pro diagnostické či bezpečnostní účely), nebo neúmyslně při používání mobilních telefonů, počítačů, rádiových a TV vysílačů i přijímačů a radarů. Veřejnost  je zvědavá na možné zdravotní důsledky tohoto působení. Na to reagovala již před léty Světová zdravotnická organizace (WHO) výzvou k serióznímu výzkumu v této oblasti a k jeho podpoře. Důvodem této akce byly také výsledky především epidemiologických studií, které naznačovaly, že by mohla existovat souvislost mezi působením elektrosmogu a vznikem vážných míšních onemocněních, dětskou leukemií a nádorů mozku u dospělých osob. Možná rizika působení vysokofrekvenčních elektromagnetických polí vychází z celosvětově rozšířeného užívání mobilních telefonů. Na přelomu let 2009–2010 bylo ve světě registrováno téměř 5 miliard mobilních telefonů. V roce 2014 má počet „smartphones“ dosáhnout 6 miliard a u nás v ČR bude registrováno až 14 milionů aktivních SIM karet. Bez ohledu na další zdroje vysokofrekvenčního elektromagnetického záření jde tak o dosud nejrozsáhlejší biologický pokus uskutečňovaný na lidech. I když vliv elektromagnetických polí na živé organismy, tkáně a buňky se jeví být stále nepochybnějším, důkazy pro toto konstatování naprosto jednoznačné nejsou, ba někdy jsou experimentální nálezy až protichůdné. I tak je však možné zmínit některé výsledky výzkumu, které lze jen těžko zpochybnit. V prvé řadě se to týká oxidoredukčních procesů, kde přibývá prací o tom, že vystavení elektromagnetickým polím vede v tkáních ke zvýšené tvorbě volných kyslíkových radikálů neboli k oxidačnímu stresu. O něm je pak známo, že … Více

 

citace: F. Vožeh, Elektrosmog – co o něm dosud víme a nevíme?, Vesmír 93, 310, 2014/5

Autor obrázku: NASA